ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 360.000.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1996 - σήμερα

Λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛΨ.

Αναζήτηση: