Μαραθώνια Διαδρομή

Ολοκλήρωση του ημιτελούς και κακότεχνου τμήματος της Ολυμπιακής Μαραθώνιας Διαδρομής μεταξύ Νέας Μάκρης και Παλλήνης, μήκους 17 χιλιομέτρων, υπό ασφυκτικά χρονικά πλαίσια

Η σύμβαση ανατέθηκε στον Όμιλο από την ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ με κατεπείγουσα διαδικασία και ολοκληρώθηκε εντός των στενών χρονικών ορίων που είχαν τεθεί για την παράδοση του έργου ενόψη της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς η πρόοδος του έργου από τον προηγούμενο ανάδοχο υστερούσε σημαντικά έναντι του χρονοδιαγράμματος. Το έργο αφορά στην συνέχιση των εργασιών της Μαραθώνιας Διαδρομής στο τμήμα μεταξύ Νέας Μάκρης και Παλλήνης μήκους 17 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης και ανάπλασης του τμήματος αυτού αλλά και της αποπεράτωσης του υπολειπόμενου και ημιτελούς υδραυλικού έργου του τμήματος της Μαραθώνιας Διαδρομής το οποίο είχε παραδοθεί από τον προηγούμενο ανάδοχο λόγω της διαπίστωσης εκτεταμένων κακοτεχνιών και ελλείψεων έναντι των προδιαγραφών κατασκευής.

Αναζήτηση: