Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μεταφορά και εκσυγχρονισμός των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και Αιμοδοσίας
Το έργο “Εκσυγχρονισμός ΤΕΠ και λοιπών χώρων του Γ.Ν. Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης” υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΔΕΠΑΝΟΜ. Το αντικείμενο του έργου ήταν η αναδιοργάνωση και ανάπτυξη του τμήματος επειγόντων περιστατικών στους χώρους του γειτονικού τμήματος αιμοδοσίας και ο εκσυγχρονισμός του, καθώς και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του έργου. Ο χρόνος αποπεράτωσης ήταν 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναζήτηση: