Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
2004 - 2039
€ 622 εκ. (συμμετοχή: 18,94%)
1997 - 2004

Συμμετοχή 18,94% στην κοινοπραξία κατασκευής και την παραχωρησιούχο εταιρία εκμετάλλευσης της καλωδιωτής γέφυρας η οποία ενώνει την Δυτική Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο και αποτελεί πλέον ορόσημο για την περιοχή.

Ο Όμιλος συμμετείχε με ποσοστό 18,94% στην κοινοπραξία κατασκευής, ενώ ελέγχει μετοχικό ποσοστό 20,5% στην εταιρία που έχει αναλάβει την εκμετάλλευσή για περίοδο 42 ετών με σύμβαση παραχώρησης ως αντιστάθμισμα για την αυτοχρηματοδοτούμενη κατασκευή.

Το έργο συνίσταται στην κατασκευή της κυρίως γέφυρας, μίας καλωδιωτής γέφυρας συνολικού μήκους 2.252 μέτρων, δύο γεφυρών πρόσβασης μήκους 392 μέτρων στην πλευρά του Ρίου και 239 μέτρων στην πλευρά του Αντιρρίου και τμήματος αυτοκινητοδρόμου μαζί με σταθμό διοδίων μήκους 600 μέτρων στην πλευρά του Αντιρρίου. Το συνολικό μήκος του έργου είναι 3.483 μέτρα και των γεφυρών 2.883 μέτρα.

Αναζήτηση: