Εγκαταστάσεις ΟΛΠ – Παλατάκι

Εκτέλεση σύνθετων λιμενικών εργασιών και κατασκευή εγκαταστάσεων για την μετατροπή του κεντρικού λιμένα του Πειραιά σε αποκλειστικά επιβατικό Η σύμβαση ανατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό του ΟΛΠ για την μετατροπή του κεντρικού λιμένα σε αποκλειστικά επιβατικό. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει καθαιρέσεις, εκσκαφές πυθμένος, λιθορριπές, τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα 55.500 κ.μ και σκυροδέματα ύφαλα, ανοδωμών και δαπέδων 31.500 κ.μ.

Αναζήτηση: