ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΤΗ ΨΥΤΤΑΛΙΑ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 37.350.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2006 - 2008

Η Μονάδα αποτελείται από τέσσερις (4) παράλληλες γραμμές ξήρανσης με περιστρεφόμενα τύμπανα.

Κάθε γραμμή ξήρανσης έχει δυνατότητα εξάτμισης 8,625 KgH2O/h με μέγιστη δυνατότητα τα 9,200 KgH2O/h.

Ονομαστική δυνατότητα αφυδάτωσης στα 4*250tnDS/day, με συγκέντρωση στερεών στην ιλύ 20%-32% DS.

Το τελικό προϊόν, «ξηραμένη ιλύ», συλλέγετε σε τέσσερα (4) Σιλό Αποθήκευσης.

Αναζήτηση: