ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 99.120.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
2006 - 2011

Μελέτη, Κατασκευή, Θέση σε Λειτουργία των Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν:

Tμήμα 1: Kέντρο Επεξεργασίας λυμάτων 864.000 m3/ημέρα για ισοδύναμο πληθυσμό 2.000.000
Τμήμα 2: Λεκάνες απορροής ομβρίων υπ΄αρ. 2&3 και αντλιοστάσια εκροής
Τμήμα 3: Δίκτυα αποχέτευσης και πόσιμου ύδατος στις περιοχές Glina, Cateln και Manolache

Αναζήτηση: