ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ (Α΄ ΦΑΣΗ)

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
52.300.000€
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1987 - 1998

Μελέτη-Κατασκευή έργων Προεπεξεργασίας (αντλιοστάσιο ανύψωσης με κοχλίες Αρχιμήδη, εσχάρωση, εξάμμωση), Δεξαμενών Πρωτοβάθμιας Καθίζησης, Προπάχυνσης, Μεταπάχυνσης, Χώνευσης, Δαυλού καύσης, Αφυδάτωσης, Οργάνων & SCADA.

Εκτέλεση δοκιμαστικής λειτουργίας, commissioning, 12 μηνών λειτουργίας. Δυναμικότητα Κέντρου 750.000 m3/ημέρα με πρόβλεψη για 1.000.000 m3/ημέρα για ισοδύναμο πληθυσμό 3.000.000 κατοίκους

Αναζήτηση: