ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
2008- 2012
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
835.800.000,00 €

Design, construction, financing, operation and maintenance of Maliakos – Kleidi Motorway.

A 240 km total length Motorway, stretching alongside the Aegean Sea coast, as part of the road axis that connects Athens to Thessaloniki, including the longest tunnel in Southeast Europe of 6km.

Αναζήτηση: