ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ20192020202120222023
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ18,6112,169,845,956,53
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ0,950,920,910,860,87
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA7,768,217,485,094,51
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.)2,162,572,292,812,92
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO)1,131,120,030,030,01
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO)1,051,051,061,331,23
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ7,4%11,5%5,3%5,2%8,1%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA10,1%13,5%8,6%14,5%13,4%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT2,7%6,8%3,8%9,8%8,3%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-2,0%1,5%0,0%4,6%3,7%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ-7,5%1,2%-2,4%9,5%2,3%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-51,7%6,7%-13,9%28,7%7,7%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-3,2%0,4%-1,2%3,4%0,9%

Αναζήτηση: