ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜέτοχοιΜερίδιο
Μιτζάλης Κωνσταντίνος16,31%
JCGH Ltd14,33%
CSME Holdings Ltd11,28%
MMLN 12 Ltd8,53%
Savetrans Holdings Ltd7,83%
Honeysuckle Properties Ltd7,71%
Λοιποί Μέτοχοι <5%34,00%

ΜΕΡΙΣΜΑ

Η ΑΒΑΞ ιστορικά διανέμει μέρισμα υψηλότερο του εκ του νόμου οριζόμενο (35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού).

Η φορολογία των μερισμάτων που διανέμουν οι Ελληνικές εταιρίες έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έως και την οικονομική χρήση 2007, δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση δήλωσης των μερισμάτων από τους μετόχους ως φυσικά πρόσωπα διότι τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνταν στην πηγή με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή όπως και τα παρακρατούμενα εταιρικά κέρδη.

Με το άρθρο 18 του Ν.3697/2008, για τις οικονομικές χρήσεις 2008 και 2009 επεβλήθη φόρος 10% στα διανεμόμενα μερίσματα ο οποίος παρακρατείτο στην πηγή και διανεμόταν το καθαρό ποσό στους μετόχους. Η φορορολογική υποχρέωση εξακολουθούσε να θεωρείτο ότι έχει εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι υποχρεωτική η δήλωση των μερισμάτων από τα φυσικά πρόσωπα.

Με το άρθρο 13 του Ν.3842/2010, από την οικονομική χρήση 2010 και έπειτα προβλέπεται συνολικός φόρος 40% στα διανεμόμενα κέρδη (συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου), με την παρακράτηση να διενεργείται σε επίπεδο νομικού προσώπου. Στη συνέχεια τα μερίσματα εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του μετόχου και ο φόρος υπολογίζεται με την ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Πρακτικά, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τους επενδυτές με υψηλά φορολογητέα εισοδήματα και προκύπτει επιστροφή φόρου για όσους εντάσσονται σε χαμηλότερες φορολογικές κλίμακες.

Όσοι από τους αλλοδαπούς μετόχους δικαιούχους μερίσματος επιθυμούν να επικαλεστούν τις ευεργετικές διατάξεις διμερών Συμβάσεων Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) ώστε να υπαχθούν σε ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση και να τους επιστραφεί ο φόρος που παρακρατήθηκε κατά παρέκκλιση των διατάξεων της οικείας ΣΑΔΦ, οφείλουν να υποβάλλουν στις Ελληνικές φορολογικές Αρχές την «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Στην εν λόγω αίτηση είναι ενσωματωμένο και το «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή του Κράτους Κατοικίας του. [Σημειώνεται ότι οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας εκδίδουν δικό τους πιστοποιητικό κατοικίας, επομένως δεν χρειάζεται να υπογραφεί & σφραγισθεί το ενσωματωμένο πιστοποιητικό κατοικίας]. Τα εν λόγω έντυπα, με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους στα Ελληνικά και Αγγλικά είναι διαθέσιμα στην σελίδα www.gsis.gr/ddos στην ενότητα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας».

ΕΤΟΣΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (€)ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣRECORD DATEΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
20000,0827.06.01-01.08.01
20010,1028.05.02-15.07.02
20020,3027.06.03-11.08.03
20030,3225.06.04-28.07.04
20040,2028.06.05-01.08.05
20050,1204.07.06-12.07.06
20060,1228.06.07-06.07.07
20070,1230.06.08-07.07.08
20080,0526.06.0930.06.0906.07.09
20090,0402.07.1006.07.1012.07.10
20100,0401.07.1105.07.1108.07.11

Αναζήτηση: