ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ)20182019202020212022
ΠΩΛΗΣΕΙΣ538,4575,9462,7592,2402,7
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ31,242,653,2
31,620,9
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-14,3-26,2-17,1-15,7-6,5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-36,6-42,5-33,3-33,8-41,0
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ31,930,821,831,247,4
EBITDA49,458,162,351,058,2
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ10,616,315,317,012,6
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-32,8-26,8-24,3-22,3-20,7
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-8,3-11,27,10,018,5
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -24,5-17,610,52,012,9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ)20182019202020212022
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις588,3586,3598,5487,1464,3
Αποθέματα26,919,139,625,821,3
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία6,1404,40,0150,385,1
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες429,4404,8489,7419,2419,2
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες)0,049,032,713,91,9
Διαθέσιμα65,771,150,5100,284,8
Σύνολο Ενεργητικού1.116,41.534,71.211,01.196,41.076,5
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός475,7515,4510,7383,2292,6
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις67,557,363,655,752,3
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις365,7407,4440,5386,5424,0
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός119,775,7104,1112,490,2
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων0,0400,70,0148,362,4
Καθαρή Θέση87,878,392,5110,4154,9
Σύνολο Παθητικού1.116,41.534,71.211,41.196,41.076,5

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,)20182019202020212022
Κέρδη πρo φόρων-10,2-11,22,9-13,646,3
Αποσβέσεις10,616,315,317,012,6
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές14,022,30,9-2,5-66,0
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης5,694,5-89,048,9-7,3
Λειτουργική Ταμειακή Ροή-19,5119,7-69,949,9-14,4
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις-31,7-25,0-2,140,5111,2
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους41,145,538,931,746,7
Καθαρή Επενδυτική Ροή9,420,536,772,2157,9
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή-10,1111,7-33,2122,1143,5
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή2,3-140,6-3,6-89,8-163,4
Συνολική Ταμειακή Ροή-7,8-0,5-36,832,3-19,9

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ20182019202020212022
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ11,7118,6112,169,845,95
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ0,920,950,920,910,86
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA10,737,768,217,485,09
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.)1,512,162,572,292,81
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO)1,091,131,120,030,02
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO)1,031,051,051,061,02
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ5,8%7,4%11,5%5,3%5,2%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA9,2%10,1%13,5%8,6%14,5%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT4,5%2,7%6,8%3,8%9,8%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-1,6%-2,0%1,5%0,0%4,6%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ-4,8%-7,5%1,2%-2,4%9,5%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-26,1%-51,7%6,7%-13,9%28,7%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-2,2%-3,2%0,4%-1,2%3,4%

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατατεθειμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της AVAX ΑΕ ανέρχεται σε €43.296.455 διαιρούμενο σε 144.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Εκτός από το ονομαστικό κεφάλαιο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνει Αποθεματικά Κεφαλαίου Υπέρ το Άρτιον ύψους €146.651.670, ανεβάζοντας το σύνολο του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των €189.948.125.

Από την ίδρυση της Εταιρίας έχουν σημειωθεί οι ακόλουθες μεταβολές του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της:

Ημ/νία Γ.ΣΑριθμός νέων μετοχών που εκδόθηκανΟνομ/κή αξία μετοχής (δρχ / €)Τιμή διάθεσης μετοχής (δρχ / €)Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών & διαφορών αναπροσαρμογής (δρχ / €)Καταβολή μετρητών (δρχ / €)Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (δρχ / €)Νέο Σύνολο Μετοχών
Ίδρυση10.01010.00010.000100.100.000100.100.00010.010
30.06.199290.0901.000100.100.000100.100
01.06.1994394.9001.0001.000394.900.000495.000.000495.000
01.06.19942.805.000150495.000.0003.300.000
01.06.19941.000.0001501.500150.000.000645.000.0004.300.000
16.05.19971.720.0001501.200258.000.000903.000.0006.020.000
25.11.1998180180.600.0001.083.600.0006.020.000
05.08.19999.030.0001801.6001.625.400.0002.709.000.00015.050.000
15.06.20003.010.000180541.800.0003.250.800.00018.060.000
15.06.200018.540.0001801.9003.337.200.0006.588.000.00036.600.000
26.06.2001€0,55€796.177,54€20.130.00036.600.000
31.01.200336.600.000€0,55€20.130.000€40.260.00073.200.000
26.06.2007€0,58€2.196.000€42.456.00073.200.000
23.08.20074.454.850€0,58€7,60€33.856.860€45.039.81377.654.850
03.09.2018€0,30- €21.743.358€23.296.45577.654.850
26.09.201966.666.666€0,30€0,30€20.000.000€43.296.454144.321.516
ΣΥΝΟΛΟ144.321.516€0,30€43.296.454

Αναζήτηση: