ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
31/03/2021

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε εταιρικό περιβάλλον και κεντρική δικτυακή υποδομή.
 • Γνώση τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Laptop, Printers, Δικτυακού εξοπλισμού).
 • Εμπειρία επίλυσης προβλημάτων σε Windows 7 / 8 / 10, hardware και software.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ΚΩΔ AVAXΗΥ003

Υπόψη Κα. Εξάρχου
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΒΑΞ Α.Ε.
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Τηλ.:210-6375762

Για την αποστολή του βιογραφικού πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/4d5

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
31/03/2021

Η θέση έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση πάσης φύσης ζημιών Γενικών Κλάδων του Ομίλου ΑΒΑΞ. Ο/η υποψήφιος/α αναφέρεται στον Προϊστάμενο Τμήματος Ασφαλίσεων του Ομίλου και θα είναι αρμόδιος για τον εν γένει χειρισμό, την ενδελεχή μελέτη και παρακολούθηση των υποθέσεων, την προετοιμασία φακέλου για το διακανονισμό των ζημιών.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Άμεση και έγκυρη διερεύνηση συνθηκών ζημιάς
 • Συγκέντρωση στοιχείων ζημιάς (και δικογράφων), τήρηση φακέλου με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρίας
 • Επικοινωνία και αλληλογραφία στα Ελληνικά ή Αγγλικά με εμπλεκόμενα μέρη
 • Μελέτη όρων/καλύψεων ασφαλιστηρίου
 • Μελέτη συμβατικών υποχρεώσεων/ευθυνών
 • Έλεγχος διακανονισμού των αιτημάτων αποζημιώσεων, σύμφωνα με τους όρους κάλυψης του συμβολαίου
 • Έλεγχος εξώδικου συμβιβασμού, προς όφελος της εταιρίας
 • Χειρισμός και συστηματική παρακολούθηση των εκκρεμών ζημιών
 • Παρακολούθηση και επικαιροποίηση μητρώου ζημιών
 • Καθοδήγηση συνάδελφων για επικείμενες ενέργειές τους σε περίπτωση ζημίας
 • Διαπραγμάτευση ζημιών, κατόπιν συνεννόησης
 • Διαχείριση εξοφλητικών αποδείξεων ή συμφωνητικών συμβιβασμού
 • Εντολές είσπραξης ή πληρωμής αποζημίωσης στο λογιστήριο προς διεκπεραίωση

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ασφαλιστική εταιρεία ή σε μεσίτες ασφαλίσεων ή σε γραφείο πραγματογνωμόνων
 • Πτυχίο ΑΤΕΙ, τυχόν ανώτερο πτυχίο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Αρίστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Ελληνικά και Αγγλικά
 • Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας και πολύ καλή γνώση του MS Office
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Πολύ καλή γνώση των όρων ασφαλιστηρίων και πρακτικών διακανονισμού στους κλάδους τεχνικών ασφαλίσεων, αστικής ευθύνης, εργοδοτικής ευθύνης, περιουσίας, μεταφορών, κλπ
 • Κριτική σκέψη, συστηματική προσέγγιση και διεισδυτική αντίληψη
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και εισήγηση για λήψη αποφάσεων
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων με ακρίβεια, αξιοπιστία και χρονική συνέπεια
 • Πνεύμα Ομαδικότητας και Συνεργασίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική εργασία για την επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και διπλωματία.

Η Εταιρία  προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση,  φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ΚΩΔ AVAXINS001

Υπόψη Κα. Εξάρχου
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΒΑΞ Α.Ε.
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Τηλ.:210-6375762

Για την αποστολή του βιογραφικού πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/gdm 

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο humres@avax.gr
ή στον σύνδεσμο: https://apply.smartcv.co/avax-sa 
  Αναζήτηση: