Κανονισμός Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών ΔΣ – ΑΒΑΞ 2021