ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ


Τελευταία ενημέρωση
loading icon
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας ανά μετοχή, προσαρμοσμένα για τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί (ποσά σε €),

ΕΤΟΣΕΒΙΤDAEBITΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝΜΕΡΙΣΜΑ
20140,64-0,29-0,71-0,450,00
20150,340,42-0,01-0,420,00
20160,64-0,33-0,75-0,550,00
20170,640,45-0,03-0,130,00
20180,64-0,31-0,11-0,330,00
20190,75-0,20-0,14-0,550,00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

Η μετοχή της ΑΒΑΞ συμμετέχει στην διαμόρφωση των ακόλουθων δεικτών:

ΔΕΙΚΤΗΣΚΩΔΙΚΟΣ Χ.Α.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.GD.ATH
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α.SAGD.ATH
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Χ.Α.DOM.ATH
FTSE/ΧΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣFTSEGTI.ATH

ΜΕΡΙΣΜΑ

Η ΑΒΑΞ ιστορικά διανέμει μέρισμα υψηλότερο του εκ του νόμου οριζόμενο (35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού).

Η φορολογία των μερισμάτων που διανέμουν οι Ελληνικές εταιρίες έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έως και την οικονομική χρήση 2007, δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση δήλωσης των μερισμάτων από τους μετόχους ως φυσικά πρόσωπα διότι τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνταν στην πηγή με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή όπως και τα παρακρατούμενα εταιρικά κέρδη.

Με το άρθρο 18 του Ν.3697/2008, για τις οικονομικές χρήσεις 2008 και 2009 επεβλήθη φόρος 10% στα διανεμόμενα μερίσματα ο οποίος παρακρατείτο στην πηγή και διανεμόταν το καθαρό ποσό στους μετόχους. Η φορορολογική υποχρέωση εξακολουθούσε να θεωρείτο ότι έχει εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι υποχρεωτική η δήλωση των μερισμάτων από τα φυσικά πρόσωπα.

Με το άρθρο 13 του Ν.3842/2010, από την οικονομική χρήση 2010 και έπειτα προβλέπεται συνολικός φόρος 40% στα διανεμόμενα κέρδη (συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου), με την παρακράτηση να διενεργείται σε επίπεδο νομικού προσώπου. Στη συνέχεια τα μερίσματα εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του μετόχου και ο φόρος υπολογίζεται με την ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Πρακτικά, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τους επενδυτές με υψηλά φορολογητέα εισοδήματα και προκύπτει επιστροφή φόρου για όσους εντάσσονται σε χαμηλότερες φορολογικές κλίμακες.

Όσοι από τους αλλοδαπούς μετόχους δικαιούχους μερίσματος επιθυμούν να επικαλεστούν τις ευεργετικές διατάξεις διμερών Συμβάσεων Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) ώστε να υπαχθούν σε ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση και να τους επιστραφεί ο φόρος που παρακρατήθηκε κατά παρέκκλιση των διατάξεων της οικείας ΣΑΔΦ, οφείλουν να υποβάλλουν στις Ελληνικές φορολογικές Αρχές την «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Στην εν λόγω αίτηση είναι ενσωματωμένο και το «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή του Κράτους Κατοικίας του. [Σημειώνεται ότι οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας εκδίδουν δικό τους πιστοποιητικό κατοικίας, επομένως δεν χρειάζεται να υπογραφεί & σφραγισθεί το ενσωματωμένο πιστοποιητικό κατοικίας]. Τα εν λόγω έντυπα, με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους στα Ελληνικά και Αγγλικά είναι διαθέσιμα στην σελίδα www.gsis.gr/ddos στην ενότητα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας».

ΕΤΟΣΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (€)ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣRECORD DATEΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
20000,0827.06.01-01.08.01
20010,1028.05.02-15.07.02
20020,3027.06.03-11.08.03
20030,3225.06.04-28.07.04
20040,2028.06.05-01.08.05
20050,1204.07.06-12.07.06
20060,1228.06.07-06.07.07
20070,1230.06.08-07.07.08
20080,0526.06.0930.06.0906.07.09
20090,0402.07.1006.07.1012.07.10
20100,0401.07.1105.07.1108.07.11

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές, ούτε βρίσκεται σε ισχύ οποιοδήποτε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα προαίρεσης σε ανώτατα στελέχη και προσωπικό.

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Η Εταιρία μας έχει ενημερωθεί για τις παρακάτω χρηματιστηριακές συναλλαγές από τα υπόχρεα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

 

Η Εταιρεία μας έχει γνωστοποιήσει τις παρακάτω “Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες”, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό 596/2014 της Ευρωπαϊκής Βουλής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κατάχρηση της Αγοράς

Διαδικασία ενημέρωσης της Εταιρείας από Υπόχρεα Πρόσωπα, βάσει Ν.3556/2007 και Κανονισμού 596/2014

Τα πρόσωπα με υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τον Ν.3356/2007 και τον Κανονισμό 596/2014  της Ευρωπαϊκής Βουλής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κατάχρηση της Αγοράς, οφείλουν ατομικά και αυτοτελώς να γνωστοποιούν σημαντικές μεταβολές επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης (βάσει του επίσημου Ημερολογίου Ημερών Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή εντός της νόμιμης προθεσμίας προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (κα Ελισάβετ Μιχαηλάρη, 210-6375685) σχετικής γνωστοποίησης νόμιμα υπογεγραμμένης, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμου εκπροσώπου στην έδρα της Εταιρείας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι), είτε με ηλεκτρονικά μέσα στη διεύθυνση investor_relations@avax.gr  . Η αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας είναι στη διάθεση των υπόχρεων προσώπων για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και διευκόλυνσης στην διαδικασία γνωστοποίησης.

Η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις ιστοσελίδες

http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany

και

http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/gnostopoieseis-kanonismou-ee-arith.-596/2014-mar

Αναζήτηση: