ΓΕΝΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ


Τελευταία ενημέρωση
loading icon
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας ανά μετοχή, προσαρμοσμένα για τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί (ποσά σε €),

ΕΤΟΣΕΒΙΤDAEBITΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝΜΕΡΙΣΜΑ
20140,64-0,29-0,71-0,450,00
20150,340,42-0,01-0,420,00
20160,64-0,33-0,75-0,550,00
20170,640,45-0,03-0,130,00
20180,64-0,31-0,11-0,330,00
20190,75-0,20-0,14-0,550,00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

Η μετοχή της ΑΒΑΞ συμμετέχει στην διαμόρφωση των ακόλουθων δεικτών:

ΔΕΙΚΤΗΣΚΩΔΙΚΟΣ Χ.Α.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.GD.ATH
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α.SAGD.ATH
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Χ.Α.DOM.ATH
FTSE/ΧΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣFTSEGTI.ATH

ΜΕΡΙΣΜΑ

Η ΑΒΑΞ ιστορικά διανέμει μέρισμα υψηλότερο του εκ του νόμου οριζόμενο (35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού).

Η φορολογία των μερισμάτων που διανέμουν οι Ελληνικές εταιρίες έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έως και την οικονομική χρήση 2007, δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση δήλωσης των μερισμάτων από τους μετόχους ως φυσικά πρόσωπα διότι τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνταν στην πηγή με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή όπως και τα παρακρατούμενα εταιρικά κέρδη.

Με το άρθρο 18 του Ν.3697/2008, για τις οικονομικές χρήσεις 2008 και 2009 επεβλήθη φόρος 10% στα διανεμόμενα μερίσματα ο οποίος παρακρατείτο στην πηγή και διανεμόταν το καθαρό ποσό στους μετόχους. Η φορορολογική υποχρέωση εξακολουθούσε να θεωρείτο ότι έχει εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι υποχρεωτική η δήλωση των μερισμάτων από τα φυσικά πρόσωπα.

Με το άρθρο 13 του Ν.3842/2010, από την οικονομική χρήση 2010 και έπειτα προβλέπεται συνολικός φόρος 40% στα διανεμόμενα κέρδη (συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου), με την παρακράτηση να διενεργείται σε επίπεδο νομικού προσώπου. Στη συνέχεια τα μερίσματα εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του μετόχου και ο φόρος υπολογίζεται με την ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Πρακτικά, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τους επενδυτές με υψηλά φορολογητέα εισοδήματα και προκύπτει επιστροφή φόρου για όσους εντάσσονται σε χαμηλότερες φορολογικές κλίμακες.

Όσοι από τους αλλοδαπούς μετόχους δικαιούχους μερίσματος επιθυμούν να επικαλεστούν τις ευεργετικές διατάξεις διμερών Συμβάσεων Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) ώστε να υπαχθούν σε ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση και να τους επιστραφεί ο φόρος που παρακρατήθηκε κατά παρέκκλιση των διατάξεων της οικείας ΣΑΔΦ, οφείλουν να υποβάλλουν στις Ελληνικές φορολογικές Αρχές την «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Στην εν λόγω αίτηση είναι ενσωματωμένο και το «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή του Κράτους Κατοικίας του. [Σημειώνεται ότι οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας εκδίδουν δικό τους πιστοποιητικό κατοικίας, επομένως δεν χρειάζεται να υπογραφεί & σφραγισθεί το ενσωματωμένο πιστοποιητικό κατοικίας]. Τα εν λόγω έντυπα, με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους στα Ελληνικά και Αγγλικά είναι διαθέσιμα στην σελίδα www.gsis.gr/ddos στην ενότητα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας».

ΕΤΟΣΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (€)ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣRECORD DATEΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
20000,0827.06.01-01.08.01
20010,1028.05.02-15.07.02
20020,3027.06.03-11.08.03
20030,3225.06.04-28.07.04
20040,2028.06.05-01.08.05
20050,1204.07.06-12.07.06
20060,1228.06.07-06.07.07
20070,1230.06.08-07.07.08
20080,0526.06.0930.06.0906.07.09
20090,0402.07.1006.07.1012.07.10
20100,0401.07.1105.07.1108.07.11

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές, ούτε βρίσκεται σε ισχύ οποιοδήποτε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα προαίρεσης σε ανώτατα στελέχη και προσωπικό.

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Η Εταιρία μας έχει ενημερωθεί για τις παρακάτω χρηματιστηριακές συναλλαγές από τα υπόχρεα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Πληροφορίες Ν. 3556

Η Εταιρία μας έχει γνωστοποιήσει τις παρακάτω “Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες”, σύμφωνα με τα άρθρα 9-16 του Ν.3556/2007 και τα άρθρα 4-10 της Απόφασης 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Διαδικασία Ενημέρωσης της Εταιρείας από υπόχρεα πρόσωπα, βάσει Ν.3556/2007

Τα πρόσωπα με υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του Ν.3356/2007, οφείλουν να γνωστοποιούν σημαντικές μεταβολές επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης (βάση του επίσημου Ημερολογίου Ημερών Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή εντός της νόμιμης προθεσμίας προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (κα Ελισάβετ Μιχαηλάρη, 210-6375685) του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης (TR1) νόμιμα υπογεγραμμένου, είτε με την προσέλευση του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή τρίτου νομίμως εξουσιοδοτημένου στην έδρα της Εταιρίας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι), είτε μέσω επιβεβαιωμένης αποστολής fax (210-6375779). Η αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας είναι στη διάθεση των υπόχρεων προσώπων για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και διευκόλυνσης στην διαδικασία γνωστοποίησης.

Η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου Έντυπου Γνωστοποίησης (TR1) στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα), απευθυνόμενο προς το Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007».

Επισημάνσεις:
αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου και γίνεται με ευθύνη αυτού
νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου
σε περίπτωση όπου το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του
υπόδειγμα του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης, η σχετική νομοθεσία (Ν.3556/2007, Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/347/03.07.2007 και Εγκύκλιος 33 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), καθώς και το «Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης», βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr και www.cmc.gov.gr) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Αναζήτηση: